ၾႆးၾႃႉဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၶၢတ်ႇမႃး 5 ဝၼ်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

တင်ႈတႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 03/05/2018 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ – ပၢင်ႁႆးၾႆးမွတ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ။ ၾႆးၾႃႉဢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉသေမွတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾႆး ၾႃႉသူၺ်ႇလီ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၸူဝ်ႈၾႆးၾႃႉမွတ်ႇမႃးၼႆႉ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်သမ်ႉ TNLA တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ႁူင်းၸၢၵ်ႈပၼ်ၾႆးၾႃႉ တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ပေႃးၾႆးမွတ်ႇၼႆ တေမွတ်ႇႁိုင် 1 ၸူဝ်ႈမူင်းထိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇႁိုင်ဝႆႉ တေမႃးၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ ယွၼ်ႉ သင်လႄႈမွတ်ႇၼႆၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ယွၼ်ႉၾႆးဢမ်ႇမႃးလႄႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၾူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း EPC ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ Transformer ႁူင်းၾႆးၾႃႉၵိင်ႇၽႄတီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈလူႉၵွႆဝႆႉ။ တႃႇတေသိုဝ်ႉမႂ်ႉသမ်ႉ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉတၢင်းၼိူဝ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၼိူဝ်သမ်ႉ ပႆႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇသင်မႃး” ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 10 ပွၵ်ႉ ၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉၼမ်ႉမၢဝ်းလႄႈ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉတၢတ်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်(ၼမ်ႉမၢဝ်း) ဢၼ်ပဵၼ်ၾႆးၾႃႉဢၼ်ၶၢတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၾႆးၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ၾႆးၾႃႉတၢတ်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်တႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ဢဝ်ၸႂ်ႉ ၼႂ်းမေႃႇ ငိုၼ်း “ မေႃႇပၢင်ႁႆး” ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here