ယိင်းသၢဝ်တႆး ဢႃယု 19 ပီ တိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆး တီႈႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၺႃးၵႃးၶဝ်ႈၽႃႇတၢႆ

ယိင်းသၢဝ်တႆး ဢႃယု 19 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆး တီႈၵၢင်မိူင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးၵႃး လေႃႈပုင်ႈတမ်ၽႃႇသႂ်ႇသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ ယိင်းသၢဝ်တႆး ဢႃယု 19 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆး မူ ယၢင်ႈ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းသီႇယႅၵ်ႈၵၢင်မိူင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၼိၽတ်းဢုထိ 2 ၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ သူင်ၶလႃ ၸိုင်ႈထႆး ၺႃးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈလေႃႈပုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉသေ တမ်ၽႃႇသႂ်ႇယိင်းသၢဝ်တႆး တင်း ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆးယူႇၸွမ်းၵၼ်။ မၼ်းၼၢင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇႁူင်း ယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႉ 7 သီ ဢွၵ်ႇဝႃႈ “ လူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇတတ်းၼႃႈၵႃး တီႈသီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင် ႁိမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး မူယၢင်ႈ။ လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ လႆႈပုင်ႈႁေႃႈၽႃႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆ။ ပုင်ႈသႂ်ႇၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်။ ၵႃးၼၼ်ႉ ယင်းၽႃႇသႂ်ႇ ၵႃး/လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ် လူႉၵွႆ 3 လမ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းၶွင်လႆႈလူႉၵွႆပႃး” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈတတ်းၼႃႈၵႃး။ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁၵ်းႁူဝ်ၵႃးဝႄႈယူႇသေတႃႉၵေႃႈ လိူဝ်သေၽႃႇၺႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈယဝ်ႉ လႆႈပုင်ႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တေထတ်းထၢမ် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵွင်ႈထၢႆႇ/CCTV ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇလႂ်ၽိတ်းထုၵ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉပူၺ်ႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here