ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶုတ်းႁၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး 6 ၸဝ်ႈ ၽွင်းလွမ်ႉႁူဝ်ႉသူၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶုတ်းၶူးသူၼ် တေႁဵတ်းႁူဝ်ႉၼႆသေ ၶုတ်းၺႃးၽြႃးတွင်းၵဝ်ႇၵႄႇ 6 သူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸူမ်းသိူဝ်း ပၢင်းမႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉပၢင်ႁုင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။


ဝၼ်းတီႈ 19/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇပၢင်းဢဝ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ၶုတ်းလႆႈတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၶေႃမႃးဝႆႉ တီႈၵျွင်းပၢင်ႁုင်း။

ၸၢႆးလႅင်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိၼ်းၸူမ်းထိုင်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ပူၵ်းပွင်ဝတ်ႉၵျွင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈၶုတ်းႁၼ် ၽြႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသူၺ်ႇလူႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ ဢၼ်ၽြႃးပေႃႇတီႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်လွင်ႈလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႈၼႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈတေလီမႃး ယုမ်ႇယမ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၽြႃးတင်း 6 သူႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽြႃးတွင်း ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶုတ်းၶူးသူၼ် တီႈသူၼ်လုင်းဢႃးလူင်ႇ (ၸၢဝ်းၶႄႇ) သေ ထူပ်းႁၼ် ဝၢႆးမႃးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢင်းမႃးဝႆႉတီႉ ဝတ်ႉပၢင်ႁုင်းယဝ်ႉလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here