Wednesday, April 24, 2024

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း ဢွၼ်ၸတ်းဝၼ်းသူင်သိူဝ်းလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး

Must read

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း (Women Workers for Justice Group) ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းသူင်သိူဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းပႃႇသၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 200 ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။

ဝၼ်းသူင်သိူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
Photo by – ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ/ ဝၼ်းသူင်သိူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း 14/1/2023

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 14/1/2023 (တူၵ်ႈမႅၼ်ႈဝၼ်းသူင်သိူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 5 မူင်း ႁူဝ် ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း (WJG) တင်း ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း (MWF) ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသူင်သိူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈမူႇဝၢၼ်ႈႁူင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းပႃႇသၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး ယိူင်း ဢၢၼ်း တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးလႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းသုၼ်ႇလႆႈ ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ဝၼ်းသူင်သိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
Photo by – ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ/ ဝၼ်းသူင်သိူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း 14/1/2023

ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁူႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈႁူင်ႉ လမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵႆမူႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်းႁႅင်းၼႃႇ။ ဢွင်ႈတီႈသူၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ႁဝ်း ယူႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈႁူင်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ လိုၵ်ႉၼႃႇလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ဢွၵ်ႇမႃးႁူမ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၼႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေလႆႈ မႃးလဵၼ်ႈပျေႃႇမူၼ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းသူင်သိူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမူႇဝၢၼ်ႈႁူင်ႉၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆး၊ ပဢူဝ်း၊ ပ လွင်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 80 ပၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈပႃး ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင်ထႅင်ႈ။

ၶူဝ်းတွၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
Photo by – ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ/ ဝၼ်းသူင်သိူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း 14/1/2023

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း (WJG) ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2016 ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵမ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ် ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ လႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တင်ႈၸုမ်းလႄႈ ၶႂၢၵ်ႈၼႅင်ႈသၢၼ်တႃႇသၢင်ႈဢႃႇၼႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ သူၼ်း ဢီးပေႃႇလသီႇ တီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ။

တႃႇၵမ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းႁူႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ႁႄႉၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႈထိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူႈ လွင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ။

တႃႇပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈ ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် သုၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်၊ ပႃးတင်းပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်ႁဵၼ်းႁူႉၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၼႂ်းၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း