ၽူႈလၵ်ႉ လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ၵူႈဝၼ်း

103

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ လိူၼ်လႂ်ဢမ်ႇယွမ်း 10 လမ်း ၊ ႁၢႆၵူႈလိူၼ်။

Photo TYN Youth-ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ 6 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း၊ ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇၵိုတ်း ၼွၵ်ႈႁူဝ်ႉ/ ဝၢင်း လွၵ်းႁူဝ်ရူတ်ႉသေ ၵႂႃႇၵမ်ႉၼိုင်ႈ ႁိုင် 30 မိၼိတ်ႉ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ႁၢႆၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၽၢတ်ႇသၢႆတႃ ၵမ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။ ထိုင်ၸၼ်ႉ မွၵ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ရူတ်ႉႁၢႆၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း 1 ဝၼ်းမွၵ်ႈ 2-3 လမ်း တေႃႇလိူၼ်ၼႆ ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ 20 လမ်း ထိုင် 25 လမ်း ၼႆႉ။ ၶဝ်ဝႆးၼႃႇၶႃႈ ၵူၼ်းလၵ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးပဵၼ်ၸုမ်းဝႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၸုမ်းၽူႈလၵ်ႉ ၼႆႉ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 8 ၵေႃႉ ထိုင် 20 ၵေႃႉ။ ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းလၢႆလၢႆ ၸုမ်းသေမႅင်ႇၵၼ်လၵ်ႉၵေႃႉတီႈတီႈ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈလၵ်ႉလႆႈမႃးၼၼ်ႉ  ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆ တၢင်းမိူင်းယႆ၊ လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ မိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 ၼွၵ်ႈလိူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈယဝ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ႉလဵၵ်း  ဝၢင်းႁိူၼ်း ၊  သူၼ်ႁႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉ လၵ်ႉပူတ်းဢွၵ်ႇသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၸင်ႈ ၶၢႆ။

“ၵူၼ်းလၵ်ႉၼႆႉ ၸၼ်ႉၶဝ်မွၵ်ႈႁိုဝ်ၼႆ ပီႈၼွင်ႉႁဵတ်းသူၼ် ပၵ်းလၵ်းဢုတ်ႇ လွမ်ႉလဵၵ်းၼၢမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်လၵ်ႉပူတ်းဢဝ်လဵၵ်ႉ ၼၢမ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၸၢင်ႈၵီးလူဝ်းၶၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဝ်ဢုတ်ႇမၼ်း ၶဝ်တွႆႇပုၼ်မၼ်းဢွၵ်ႇသေ ဢဝ်လဵၵ်းမၼ်း ၵႂႃႇၸၢင်ႈၵီးလူဝ်းၶၢႆ ထႅင်ႈ ႁဵတ်းၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၢၼ် တႄႇဢဝ် 1,000 – 1,500 ပျႃး ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ မူတ်း ၼင်ႇၵႃႈၶဝ်လၵ်ႉလႆႈ ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ။ ၶဝ်လၵ်ႉဢဝ် ၵႂႃႇမူတ်း ၼင်ႇဢၼ်ၶဝ်လၵ်ႉလႆႈ ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ။ လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးသင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၼ်ႁႃငဝ်ႈငႃႇ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ် ႁႅင်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်း ဢဝ်လိူင်ႈသင်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ