သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း(တႆးၶိုၼ်) ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆ

သင်ၶၸဝ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း(တႆးၶိုၼ်) တင်းမူတ်း 7 ပၢင် မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႈႁဵၼ်း 202 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၵ်ႉသွၼ်ႁဵၼ်း

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း(တႆးၶိုၼ်) 7 ပၢင် ပိုတ်ႇဝၼ်းတီႈ 10-12/03/2018 တီႈ ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်၊ ဝၢၼ်ႈၶမ်းၼွႆႉ၊ ဝၢၼ်ႈယၢင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸႅင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈတပ်ႉမႂ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈ ဢၢင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈလင် ပေႃးတေမေႃႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးလႄႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽေႈၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၵ်ႉသွၼ်ႁဵၼ်း

ၸဝ်ႈၶူး တူႉယီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်လႆႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သွၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း(တႆးၶိုၼ်) ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း။ ပူင်သွၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး လႄႈ ပိုၼ်းၽြႃးတိပ်ႉ ဢိၼ်းသၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈပႃးထႅင်ႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်တေမေႃႁၵ်ႉသႃ ပႂ်ႉပႃးလိၵ်ႈႁဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈၶဝ်မေႃသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိုတ်းယင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ တႃႇသၢမ်လိူၼ်ၼႆႉသေ ၸင်ႇပိုတ်ႇပၢင် သွၼ်ၵႂႃႇလိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း(တႆးၶိုၼ်)” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၵ်ႉသွၼ်ႁဵၼ်း

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ႉမိူင်း(တႆးၶိုၼ်) တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်းၼႆႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသမ်ႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၽႃသႃၶိုၼ် ပိုၼ်ႉမိူင်း၊ ဢၢၼ်ႇထမ်း၊ ပိုၼ်းၽြႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်လႄႈ ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၸဵဝ်းမေႃဝႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၵ်ႉသွၼ်ႁဵၼ်း

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ထိုင် လိူၼ်မေႊ ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 2 လိူၼ်။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသမ်ႉ ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင် 53 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၶမ်းၼွႆႉ 27 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈယၢင်းလူင် 36 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၸူင် 8 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈၸႅင်ႈ 14 ၵေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈတပ်ႉမႂ်ႇ 53 ၵေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢၢင်ႈ 20 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း 202 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Tuyee Mongnung

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here