လိၼ်ၵူၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းငေႃႉ-ၵျွၵ်ႉမႄး

89

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းငေႃႉ -ၵျွၵ်ႉမႄး လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ၶၢင်ႉၶမ် ပိၵ်ႉတၼ်ၵႂႃႇၸူဝ်ႈၵမ်း။

Photo CJ-လိၼ်ၵူၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ဝၼ်းတီႈ 18 လႄႈ 19/8/2021

ၾူၼ်တူၵ်း ဝၼ်းတီႈ 18/8/2021 သေ လွႆၵူၼ်ႇပိၵ်ႉၼၢင်သဵၼ်ႈတၢင်း၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19 ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ၶူဝ် မႃးပၢၵ်ႈ/ၽဵဝ်ႈပၼ်သေ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼမ်။

ပႆႇမီးၵူၼ်းမိူင်းႁတ်းၵႂႃႇမႃးၶႃႈ။ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းငေႃႉၵေႃႈမီး ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈမႃးၼႆ ၶႆႈၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် 14 ဝၼ်း ၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းငေႃႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးဢေႃႈ ပွတ်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ” ၵူၼ်း မိူင်းငေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းၵႄႈမိူင်းငေႃႉ-ၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း/ ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းၼႆ လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇၵူႈပီ။ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၾၢင်ႉလွင်ႈၵႂႃႇမႃး။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ပွတ်းတေႃႉသၢင်ႇ -မိူင်းငေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းRCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈတီႈမိူင်းငေႃႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ယူႇယူႇသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတိုၵ်ႉၵႆႉမေႃးယူႇလႄႈ ဢၼ်ပႆႇႁတ်းမိူဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈတိုၵ်ႉမီး။

တီႈမိူင်းငေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈမီးၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းပၢႆၽေး လႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ