တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထမ်မလႄႈ လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈထမ်မလႄႈ လိၵ်ႈတႆး ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်း 2 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ꧠႅပ်းႁၢင်ႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတင်းသဵင်ႈ

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 04/03/2018 ထိုင် 22/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉဝေႇလုႉဝၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႃသႃ၊ သႃသၼႃ ပေႃးတေဢမ်ႇႁူင်ႈႁၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊   ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်း လၢတ်ႈပေႃးတေၵိုတ်းဝႆႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၸင်ႇလႆႈ ပိုတ်ႇပၢင် သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ꧠႅပ်းႁၢင်ႈ ဝတ့်ဝေႇလုဝုၼ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၽူႈထတ်းသဵၼ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်း ၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ လၢႆပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ တေႁွင်ႉ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတင်း မေႃသွၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇၽႂ်ဢိူင်ႇမၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ။ တီႈတူၼ်ႈတီးတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ဝၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်တွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇသူင်ႇ လုၵ်ႈလၢၼ်တီႈ ဝတ်ႉၼႆၸိုင် တၢင်းၾၢႆႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ မီးလူတ်ႉၵႃးမႃးႁပ်ႉထိုင်ႁိူၼ်းဝႃႈၼႆ။

တႄႇမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လိၼ်လမ်၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ၾၢႆၶုၼ်၊ သီႇၵိပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ဝဵင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်း  ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၵႂႃႇၵေႃႈမီးဝႆႉထႅင်ႈယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

 

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here