ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႇႁႃတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
256

ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လႄႇသွၵ်ႈႁႃတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶဝ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။

Photo CJ-ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ မႃး ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ပၢင်သၢၼ်ၶတ်း ၼၼ်ႉသေ  ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ လွႆတေႃႇၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇပႃး  ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်တီႉလႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ။  ၶဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇတဵၵ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ လႄႈ လၢတ်ႈၼႄႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ လွင်ႈဝႃႈပႃးၽႂ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ႁူႉတူဝ်ၶိုတ်းတၼ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉဢမ်ႇယွမ်း 20- 30 ၵေႃႉ ၼႆႉ လႆႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ၶဝ်မိူၵ်ႇၼႃႇဢိူဝ်ႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသေဢမ်ႇၵႃး   သွၵ်ႈတဝ်ၽႅဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇၽူႈၸွပ်ႇ ပၼ်ႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၵိဝ်ႇထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁူႉတူဝ်တႄႉပၢႆႈၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ တေဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢႆးလိၼ်းၵျေႃႇ ဢႃယု 19 ပီ တင်း မွင်ႇသိၼ်ႇၵူဝ်ႇဢွင်ႇ ဢႃယု 19 ပီသေ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးၶႃသွင်ၵေႃႉ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က)၊ မတ်ႉတႃ 286 ၊ မတ်ႉတႃ 353 လႄႈ 114 ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼိဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃး ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ၼႆ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတီႉၺွပ်း ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းလဵဝ်။ ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ လိူင်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ