ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၺႃးတီႉၽွင်းပွၵ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းယူတ်းယႃတူဝ်

0
300

ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 25 ပီ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီသေ ပွၵ်ႈမႃး ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁိူၼ်း ၶိုၼ်း၊ မၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶီသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ လႆႈၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း မဝုၼ်းလေႉ သူၺ်ႇယီႇ ဢႃယု 25 ပီ တီႈႁိူၼ်းပႃႈမၼ်းၼၢင်း ပွၵ်ႉ 10 ဝၢၼ်ႈၶၢႆးႁဵဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ   လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉတီႈယူႇၵၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်တေၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မဝုၼ်းလေႉသူၺ်ႇယီႇၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်လိူင်သေ ပွၵ်ႈမႃး ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁိူၼ်းပႃႈမၼ်းၼၢင်း တီႈပွၵ်ႉ 10 ဝၢၼ်ႈၶၢႆးႁဵဝ်း  မီးၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းယဝ်ႉ  ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉထွမ်ႇတူၺ်းၶၢဝ်ႇမၼ်းၼၢင်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ပိုတ်ႇလိူင်ႈမၼ်းဝႆႉ မတ်ႉ တႃ 15 တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸွင်ႇၶဝ် တေၸွႆးတြႃးထႅင်ႈ 505 ႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ မႄႈမၼ်းၼၢင်းၼႆႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈပီ 1988 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်မႄႈမၼ်းၵေႃႈပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၶဝ်မၢႆမႄႈမၼ်းၶႃႈလူင်။    ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၸွမ်းယႃႉပၢင်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်မႃးတႃႇသေႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယဵပ်ႇၶွၵ်ႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/3/2021ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်း ၾုင် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ။  ပဵၼ်ယိင်း 2 ၵေႃႉ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁၼ်တူဝ်တၢႆတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ