ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇ

0
401

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၾင်မၢၵ်ႇ/ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶဝ် ယိုတ်းဢဝ် တီႈလိၼ်လၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉသင်ႇလၢတ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ၶဝ် ၾင်မၢၵ်ႇ/ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ဢၼ်ၶဝ်ယိုတ်းဝႆႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၼၼ်ႉ။ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆ တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇသႅင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၸႂ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈသူၼ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း လူဝ်ႇ ၽုၵ်ႈသွမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ပေႃးၶဝ်ၾင်မၢၵ်ႇဝႆႉတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလိၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်ဝႆႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊသေ ဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ၶွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 423 လႄႈ 424 ၊တပ်ႉတေႃႉသူင်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ် လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ တိူင်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃ မၢႆ 1 ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ၵူၺ်းၵေႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇယိုတ်းၼၼ်ႉ ပႆႇႁၼ် မီးၶူင်းၵၢၼ် ၽေႃႇၼမ်ၼႄတူဝ်သင်။ တိုၵ်ႉပွႆႇဝႆႉပဝ်ႇယူႇ။

Photo CJ- တီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးယိုတ်းတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

“တပ်ႉ 423 တင်း 424 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်လိၼ်ၶွင်တပ်ႉၶဝ်ၼႆသေ ၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ 70 ပၢႆ။ တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵိၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇပုၼ်ႉယဝ်ႉ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတီႈလိၼ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တင်း ၵူၼ်းမိူင်း 70 ပၢႆ တႃႇ 5 မူႇဝၢၼ်ႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယဝ်ႉ  ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1996 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ် တီႈလိၼ်လၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း တႃႇ 1,900 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶဝ်ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၵူၼ်းမိူင်းသင်။   ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁဵတ်း ၵိၼ်ၼႂ်းမၼ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈ သေပျႃး  ။

ထိုင်မႃး ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၼႂ်း မၼ်းသေ ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းတင်း ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပေႃးလႆႈ ၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ