ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢႆလၢႆၸုမ်းလၢႆလၢႆတီႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉလႄႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
222

မိူဝ်ႈၼႆႉ 2/5/2021 ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႅၵ်ႇႁဵတ်းလၢႆလၢႆၸုမ်းသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်လၢႆလၢႆ တီႈၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

Photo CJ- ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီးဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၶၢဝ်းမႆႈ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
Photo CJ- ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီးဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၶၢဝ်းမႆႈ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၺႃးတီႈႁူ


ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇတႅမ်ႇ (ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း) လႄႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈပွၵ်ႉၺွင်ႇၽိဝ်ႇသၶၢၼ်း ၺႃးၸုမ်းပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈလမ်း ပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်တႄႉ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈရႃႊပႃႊတီႈ ႁူ။ တင်းသွင်ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃဝႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈႁူႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ် မေႊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူဝ်းၵၼ်ဝႆႉတေႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶၢဝ်းမႆႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူဝ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ