သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမႃးပႂ်ႉတႅၼ်းၸွမ်းတၢင်းၸွမ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

0
364

လင်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၵိဝ်ႇၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉပႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ မီးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမႃးပႂ်ႉတႅၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းသိုပ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ။

Image: CJ/ မီးၵူၼ်းၸုတ်ႇၽဝ် မၢၵ်ႇယၢင်ရူတ်ႉၵႃး တီႈၽၵ်းတူလူင်

ၼႂ်းဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈၼႆႉမႃး  ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁူင်း ယႃ ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“တီႈႁူင်းယႃ တီႈၵၢတ်ႇလူင်မၢႆ 1 ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ ၸူဝ်ႈဝၢႆးလင် လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉမႃး။ ၵူႈပွၵ်ႈပဵၼ်ၶဝ်ပႂ်ႉပေႃးၼမ်လူင်ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ယေးပႂ်ႉၵူၺ်း။ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပိၼ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းယေး ၶူဝ်းၵူၼ်း မိူင်းၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်လႆႈ။ ယူဝ်ၶႄးၶဝ်လူဝ်ႇမိူဝ်းတိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႃႈယူဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႃႈလိူၼ်ႁႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸဵမ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶီႇၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇ လဵပ်ႈဝဵင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းယွမ်ႇ ၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းပဵၼ်လၢႆပွၵ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်း ပၼ်ႇ လဵပ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁေႃၼႃႇလီႇၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၸွမ်းလူင် ႁၼ်ပလိၵ်ႈယေး ၶဝ် လွၼ်ႉလွၼ်ႉယဝ်ႉ မႃးၵူတ်ႇထတ်း တီႈၼၼ်ႈ။ ပလိၵ်ႈယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈၼႂ်းမူႇၸေႊၼႆႉၵူၺ်း ႁဝ်း ၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ တွင်းၶဝ်ယူႇ ဢၼ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးဝႃႈ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ် ၵႂႃႇလႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမူႇၸေႊတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းသုမ်း တိုၵ်းတေႃးတေႃႇသူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈ မႂ်ႈမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ ပႆတၢင်း ၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သေဢၼ်ဢၼ်သေ ၼႄၵႂႃႇယူႇ ၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ သိုပ်ႇတိုၵ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ မႃးယူႇၶိူဝ်းယႂ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ မီးၵူၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇယၢင်ရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်တီႈၽၵ်းတူ လူင် ဢၼ်ပဵၼ်ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး မိူင်းတႆး – မိူင်းၶႄႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ ။

ၵူၼ်း  မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်တီႈၽၵ်းတူၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢိူဝ်ႈ ထၢင်ႇတႄႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈၸုတ်ႇ ၽဝ်ၼႄပႃးတၢင်း မိူင်းၶႄႇပႃးၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ယိုဝ်းတၢႆ မီး 2 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505  (က) သမ်ႉ မီး 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ