ထႆးပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း တေႃႉၵုၼ် လႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ 5 တီႈ

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ တေပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် သဵၼ်ႈ တၢင်းၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သိၼ်ၵႃႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း 5 တီႈ။

လၢၼ်ႇႁူၺ်ႈၽိုင်ႈ/ ၼႃးမူၼ်း

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ၵႂႃႇ လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ တၢင်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး တင်းမူတ်း 5 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႇတူၼ်ႈၼုၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၶုၼ်ယူမ်း၊ လၢၼ်ႇသဝ်ႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသ လဵၼ်း၊ လၢၼ်ႇသၢမ်လႅပ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသူပ်းမူၺ်း၊ လၢၼ်ႇႁူၺ်ႈၽိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်လႄႈ လၢၼ်ႇၼမ်ႉပဵင်းလိၼ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇပၼ် တႃႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ ဝူင်ႈၵၢင်သွင်မိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသီထိၶျႆး ၵျိၼ်းတႃလူင်ႊ ၽူႈၵွၼ်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ဝႃႈ – “သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉပိၵ်ႉမႃးႁိုင်လႄႈ မုင်ႈမွင်းတႃႇ ပဵၼ်ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၶိုၼ်း ၸင်ႇဝႃႈတေပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈထႆး – မၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်။ တေႃႈလဵဝ် ထႆး တင်း မၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉသေ တေပိုတ်ႇၵႂႃႇဢေႃႈ။ ပဵၼ်တႃႇတေႃႉၵုၼ် သိၼ်ၵႃႉၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းတႄႉ ပႆႇပၼ်ၵႂႃႇမႃး” – ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း လၢင်းၶိူဝ်း – တႃႈသူပ်းတဵင်း – ႁူဝ်မိူင်း – ၼႃးမူၼ်း – မႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၼႆႉ တႄႇပိၵ်ႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီၵၢႆ ၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈသေတႃႉ ၽွင်းၵၢင်ပီ ပိုတ်ႇပၼ်တေႃႉသူင်ႇၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ တႄႇပိၵ်ႉၶိုၼ်းတင်ႈတႄႇ ႁၢင်ပီ 2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်း၊ သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႉၵုၼ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင် မိူင်းထႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၵ်းတူလူင်/သဵၼ်ႈ တၢင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉ ၾၢႆႇထႆး တႄႇပိၵ်ႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ပီၵၢႆ။ ဢၼ်တေပိုတ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၵူၺ်း၊ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မႄႈသၢႆ တၢင်းပွတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မႄႈသွတ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵၼ်ႊ ၶျၼပူႊ ရီႊ ဝဵင်းသင်ၶရပူရီႊ ၽရႃးသၢမ်သူ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယင်းပႆႇငိၼ်းဝႃႈတေပိုတ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ