ပွႆးၾိင်ႈထုင်းလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပဵၼ်ပီထူၼ်ႈသွင်

0
1196

ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ပီၼႆႉၵေႃႈပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင် တေဢမ်ႇပဵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ။

ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင်

ပွႆးလိူၼ်သီ  မူၺ်ႇတေႃႇ  မိူင်းၵိုင်  ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီပီ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈတေႃႇထိုင်လိူၼ် 4 မူၼ်း ၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈ   ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ပွႆးလိူၼ် သီႇ တီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ် ယဝ်ႉ ၶႃႈ။ ၵူႈပီတႄႉ ပေႃးလိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈတႄႇၶဝ်ႈပွႆးၵၼ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း မူၺ်ႇတေႃႇထၢတ်ႈၸႅတ်ႈ မိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီပဵၼ် ထၢတ်ႈမျၢတ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း လင်ဝႆႉ ထၢတ်ႈၼိုင်ႈ ။ ပီၵၢႆႈၼႆႉသမ်ႉၺႃးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19၊ ပီၼႆႉသမ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ လႆႈတၢႆႁၢႆလိူတ်ႇမႆႈၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇတႅပ်းတတ်း တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးဝႃႈၼႆ။

 “  ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈပႆႇပူတ်းယႃႉ။ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉ တိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ် ၵူၼ်း 50 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်။ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉ ပဵၼ်ယူႇ လႄႈ  ဢမ်ႇပဵတ်ၸတ်းၵူၺ်းၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ မေႃႇၵိူဝ်/ ပေႃႇၵျူဝ်ႇ တီႈသီႇပေႃႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မိူၼ်ၵၼ် ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈ ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တီႈသီႇပေႃႉႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးသင်ၶႃႈ လွင်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းၼႆႉ။ လႅပ်ႈဢမ်ႇပဵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသုၵ်ႉသၵ်ႉယူႇ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈသေ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈထတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ႁူဝ်လိုင်းတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းၵႃလီႉ တူၼ်ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈထတ်ႈ မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်းတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ မိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပီၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၽိတ်ႈပၢင်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆး မိူၼ်တၢင်ႇတီႈ မၼ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉ ထႃး ၶဝ် ႁူႉၽႂ်ႁူႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇဝႆႈ ၵႂႃႇလူႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ထၢတ်ႈမဵတ်ႈ ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်းမႃး ၵူႈပီၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ မိူင်းၵိုင်၊ သီႇပေႃႉ၊ ႁူဝ်လိုင်း၊ ထမ်ႈပၢင်းတရႃႉ၊ ၵွင်းမူးၵၢတ်ႇၵူႇ၊ ၵဵင်းလိူၼ် ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ