ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း(ယိင်း) 3 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းသူႈ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း

528

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသိပ်း ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၵမ်ႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ် ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Saw Nan-ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈမိူင်းသူႈ မိူဝ်ႈဝႃး မၢႆတွင်းဝၼ်း 2 ႁႃႈတူဝ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/2/2021 မၢႆတွင်းဝၼ်း 22222 ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်း တႆး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ။ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ။  ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသိပ်း ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈသေ  ၽွင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽွင်းၶဝ်ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ၶဝ် ၸွမ်းတၢင်း၊ ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 10 ။ ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈတီႉၶဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမိူင်းသူႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ပွႆႇတူဝ်ယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တႄႉယင်းပႆႇပွႆႇတူဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၶၢႆႇယီႇဝိၼ်း၊ မဢေးၼွင်ႉလႄႈ မဢိႇတသိၼ်ႇၵျေႃႇ ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင်  ဢွင်ႈတီႈၼႆႉၵူၺ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဝၢႆးၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပ လိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

  တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ ဝဵင်းၵႃလီႉၵေႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ  ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ  3 ၵေႃႉ တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်းလႆႈ ၽၢၵ်ႇလိူၼ်ယဝ်ႉ။  ၽွင်းလုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းၵႂႃႇၸွမ်းၶႆႈၵေႃႈ ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶၢႆႉၵႂႃႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ တွင်ႇလေးလူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ