ၸွင်ႇပႃႈပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်မီးလွၼ်ႉၵႅၼ်ယဝ်ႉႁႃႉ

0
219

ပီ 2021 ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတႂ်ႈမိုဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တဵမ် 73 ပီယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ။ ပိူင်လူင်ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။  ၵွပ်ႈၼႆလႄႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်မီးလွၼ်ႉမွၼ်းယဝ်ႉႁႃႉ ။ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆးၶႆႈလႆႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်လႅင် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း 73 ပီ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

—————-00000000—————-

ပႆႇပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁပ်ႉလႆႈလႄႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းပႆႇမီးလွၼ်ႉမွၼ်း ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်း ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း

ပေႃးတေလၢတ်ႈတႄႉပၼ်ႁႃၼႆႉမီး 2 ဢၼ်ၵေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆ  လွတ်ႈလႅဝ်းတႂ်ႈမိုဝ်းသိုၵ်းၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်ပၢင်လူင် တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆလႄႈႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်လူင်ႇမွၵ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈလူင်ႇမွၵ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းတႂ်ႈမိုဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇၵေႃႇတင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယွမ်းႁပ်ႉ ႁၼ်ႉၸႂ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။

ပေႃးတေလၢတ်ႈတႄႉ လူင်ႇမွၵ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉမၼ်းလႆႈၼႂ်းမိုဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ။ ၵူၺ်းၶႃႈ မၼ်းၶိုၼ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉႁဝ်းလူဝ်ႇတူၺ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တႃႇၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊၼႆ ၸင်ႇတေသၢင်ႇထုၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။

———–0000000000000————-

ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်ၼၼ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၸင်ႇတေပဵၼ် ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်ၸႅတ်ႈမၢၼ်ႇမၼ်း

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၺ်းဢၼ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ႁိူင်းယူႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈႁိုင်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ။ သုၼ်ႇလႆႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီၵိုၵ်းၵပ်းမီးၸွမ်း လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးလႆႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်ဢမ်ႇသၢင်ႈပၼ်သင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈလႄႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸတ်းပွႆး ၵူၺ်းၶႃႈ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးမၢႆမီႈ

မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပႆႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် Frderated Shan State ပဵၼ်မိူင်းတႆးႁူမ်ႈတုမ်  ။ ဝၢႆးမႃးၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း၊ မိူင်းသၼ်လွႆၶၢင်၊ ၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢသ်လူင်ႇမွၵ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ။

ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်။ ဝၢႆးလင်ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵူၼ်ႈပၢၼ်ပၢၼ်  ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် တႄႉ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေမီးၼမ်ႉမီးတူဝ်  မီးၵႃႈၶၼ်တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉတႄႉ။  

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈ သင်ဝႃႈဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉမႃးသႂ်ႇၼႂ်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇတႄႉ ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵေႃႈတေမီးၵႃႈၶၼ်မႃးယူႇၶႃႈ။

———-000000000—————

ပေႃးႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း 3 ၶေႃႈ ၸင်ႇတေလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းတႄႉတႄႉ

ပိူင်လူင်မၼ်း မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းယူႇၶႃႈၼႃႇ။ တီႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉမၼ်းပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၼႆႉ တေဢိင်ၼိူဝ်ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵူဝ်ႇဝိၼ်ႉထႄႇၵွင်းမျၢတ်ႉ ပၢႆးသၢႆႊလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ

လွင်ႈၼႆႉ တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ ၊ ပၢင်လူင် သေဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃယူႇသေတႃႉ ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၾႅတ်ႇတရေႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းမႃး။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တႃႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ။တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ။ၼၼ်ၸင်ႇတေလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈပေႃးမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ၾႅတ်ႇတရေႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇလႄႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း 3 ၶေႃႈၼႆႉ တဵမ်ထူၼ်ႈ ၸင်ႇတေပဵၼ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်မီးလွၼ်ႉၵႅၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

————000000000——-

ဝၢႆးလင်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇသုမ်းလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း

ပေႃးဢဝ်ၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ တႃႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်းလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေၶတ်းၸႂ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇလႆႈလူင်ႇမွၵ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉမီးၵူၼ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ သုမ်းလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။

ၸၢႆးသိူဝ်ဢွၼ်ႇမိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး

ယွၼ်ႉသင်ၼႆ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၶႃႈလူး။ မၼ်းပဵၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပေႉတူဝ်ၸုၵ်းလႆႈၼိူဝ်တိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။

ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်းၵႂႃႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၼႆသေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတႂ်ႈမိုဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းဝႆႉလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝၢႆးလင်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းတႂ်ႈမိုဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈယဝ်ႉ ဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်း တႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃဝႃႇ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်း  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်၊ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉၶႃႈၼႃႇ။

ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ၶႃႈဢေႃႈ။

——000000000000————-

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေဢိတ်း

မိူၼ်ၼင်ႇၵူႈၵေႃႈႁူႉၸွမ်းႁၼ်ၸွမ်းယူႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇလႆႈၸိမ်းတူၺ်းၼမ်ႉလႅမ်ႉလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇ ဢမ်ႇမေႃတွပ်ႇ  ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆႉၶႃႈ။

မၢႆးမၢႆႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶၢင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ်၊ လႆႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈပွင် ၵမ်ႇၵျမ်ႇမႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈလီငၢမ်းၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇပႃးမႃးၼၼ်ႉ  ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတႄႉတႄႉၼႆ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။

(ၸၢႆးသႅင်လႅင် တႅမ်ႈ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ