ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၸူးၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

0
223

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၸူး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လွင်ႈဢၼ်  ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP  ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉ မီးလွင်ႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းပူင်ႇသႂ် မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ  မီးပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈ ပႃႇတီႇတဢၢင်း ဢိၵ်ႇ သုၼ်ႇလဵဝ် ၶေႉၶဵင်ၵၼ်။ဢူးဢၢႆႈမူၼ်း ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢွင်ႇပေႉ။

ဢူးဢၢႆႈမူၼ်း ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5

လွင်ႈၼႆႉ ဢူးမေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ဢမ်ႇသိုဝ်ႈသႂ်ၼႆၼၼ်ႉ မီးလၵ်းထၢၼ်တႅတ်ႈတေႃး   ၵွပ်ႈၼႆၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ၸူး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

“ၶႃႈတၢင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမီးဝႆႉၵူၺ်း။ ပိူင်လူင်တႄႉၶႆႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈသႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈၶဵတ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ၼႆၼၼ်ႉတီႈၶႃႈမီးဝႆႉ လၵ်းထၢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃၵူႈဢၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၶႃႈၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းတႃႇတၢင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ” – ဢူးမေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ  ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝၼ်းတီႈ8/11/2020 ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ မီးလွင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈ သႂ်။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈလႄႈ လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဝႆႉတီႈပလိၵ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

“ဝၼ်းၼၼ်ႉဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၼႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူၼ်ႉလိူဝ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈမီးလၵ်းထၢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈၶႃႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ”- မေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၸွမ်းၼင်ႇမၼ်းၸၢႆးလႆႈႁၼ်တင်းၼႃႈတင်းတႃတႄႉ မၢင်ဝၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တင်းဝၢၼ်ႈ၊ မၢင်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်လိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ဢၼ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ၵၼ်၊   ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈမီးၼမ်လိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယုပႆႇတဵမ်ၵေႃႈမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်(မၢတ်ႈပုင်ႇတိၼ်ႇ)သေမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ- မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Maw Htun Aung – မေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ – ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇတီႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5

“ဢၼ်ၶႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈလွင်ႈဢွင်ႇပေႉလႄႈလွင်ႈသုမ်းၵၢၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတေမႃးထႅင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်မီးသုၼ်ႇလႆႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလႄႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပိူင်တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်တႄႉမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”-မၼ်းၸၢႆးလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉတီႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၼ်းၸၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/12/2020 ၼၼ်ႉဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ။

 တီႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ၼၼ်ႉ ဢူးဢၢႆႈမူၼ်း TNP လႆႈၶႅပ်းမႄး 49214 ၶႅပ်း သေဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၵႂႃႇ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢူးမေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇသမ်ႉလႆႈ 46166 သေ လႆႈၼမ်သုတ်းထိ 2 ။  

By-ယိင်းတႆး

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE