သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶူၼ်ႉၶႆႈ/ တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်မူဝ်းတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် တင်းမူတ်း သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီး 333 တူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15-20/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈပွၵ်ႈၵမ်း 38 / တႅမ်ႈတွပ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 61 တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်မူဝ်းတယ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး ၵုလိသ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်မူဝ်းတယ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈ တွပ်ႇ လိၵ်ႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈ(တွပ်ႇသူပ်း) 87 တူၼ်၊ တႅမ်ႈတွပ်ႇ 333 တူၼ် တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 411 တူၼ်။ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15-19/02/2018 ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉသၢင်ႇဢွၼ်ႇ၊ ၸၼ်ႉမူႇလ၊ ၸၼ်ႉဝိၼီး၊ ၸၼ်ႉသုတ်ႉတၼ်ႇ၊ ၸၼ်ႉဢၽိထမ်မလႄႈ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ်(အခြေပြု) ၸိူဝ်းၼႆႉ တႅမ်ႈတွပ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 20/02/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ 87 တူၼ် ၶဝ်ႈတွပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈ(တွပ်ႇသူပ်း)။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21/02/2018 သမ်ႉ ယွင်ႈယေႃးတွၼ်ႈသူးၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈလႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ လႅတ်ႇၼုမ်ႇ မင်းရၢႆး

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here