ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵႃႈၶၼ် 110 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလိပ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပၢင်လွင်း မႅၼ်ႈငိုၼ်းၵႃႈၶၼ် 110 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ 26 တင်း ပလိၵ်ႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် တၢင်းၼၵ်း 21.2 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈၼၢင်းၼိမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 118.72 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၢႆးမဵဝ်း(ႁွင်ႉ) မွင်ႇမဵဝ်း ပဵၼ်ၵေႃႉႁေႃႈလူတ်ႉ၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မႃးၸွမ်း ၼႂ်းလူတ်ႉသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးသူၺ်ႇ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းလူတ်ႉၵႃးၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် သႂ်ႇၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်ႈလဵဝ် ပလိၵ်ႈလႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ပိုတ်ႇဢမူႉၶၻီး ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။
UNODC ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢွၵ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသူၼ်ယႃႈလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – DVB

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here