ပႃႇတီႇတႆးမႆႈၸႂ် ပၢင်တိုၵ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လိူၵ်ႈတင်ႈ

0
278

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁဵင်လႆႈ ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ   ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လိုပ်ႈလမ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈသမ်ႉ တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ    ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းသူၼ်း တုမ် ႁႃသဵင်ထုင်ႉၼၼ်ႉ ၊လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉမူတ်း  ။  

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉလိုဝ်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၸွင်ႇတေယႃႉၵဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ။   ပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇတၢင်းသၢႆၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇတႆး ဝႃႈၼႆ။  

ၸၢႆးထုၼ်းလိၼ်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ပၢင်တိုၵ်း  ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢင်လိူၵ်ႈတႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၾႅတ်ႊၻ ရႄႊတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼႆၼၼ်ႉ မၼ်း တေလႆႈလုၵ်ႉတီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပဵၼ်ၵႂႃႇၶႃႈလူး။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉမႃး တိုၵ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉဝႃႈတေပဵၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်၊    ၵူၼ်းမိူင်း  မႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ  ၶႃႈ ဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ တပ်ႉမတေႃႇ  ႁူၼ်ၶိုၼ်းၼႆတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈတေၸၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ   ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ  တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/ 2020 တေထိုင်မႃးၼႆႉ သေ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသမ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ် ဝႆႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႃႇလူင်းသူၼ်းတုမ်  ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် 60 ဝၼ်းၵူၺ်း။   ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းႁႃသဵင်သမ်ႉၵိုတ်း  လိူၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်းသေတႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းထုင်ႉၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇၸၢင်ႈ  လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈၸူး တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈတင်း ၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး  တင်းမူတ်းမီး  ႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ။ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်လွႆတေး/ သၼ်လွႆတေး (တွင်ႇထဵၵ်ႉ)  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 700 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်လွႆတေး၊ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ႁူဝ်ၼမ်ႉ၊ ၵွင်းဢၢႆႈ၊ ၶၢင်ႈၶၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်းသမ်ႉ မီးဝႆႉႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆးလႄႈ ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၵမ်ႈ ၽွင်ႈ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE