ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2020

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပီ 2020 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Mai Mai Shan Wee/ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈ/ မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈ ပႃးၸဵမ် တၢင်းပွတ်းရယွင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ လွႆဢုင်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းမႂ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တီႈၵုင်းထဵပ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ လၢႆလၢႆၸုမ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉယူႇၶႃႈ။ တီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵပ်းလႆႈဝႆႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ မီးမွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉၼႆႉယဝ်ႉ။ တၢင်းမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ရယွင်းသမ်ႉ ၵဵပ်းလႆႈဝႆႉ 150 ၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇတေတၢင်ႇယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတေမီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ မၢင်ၵေႃႉ ပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၶႃႈ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄၵွၼ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈလၢႆးၸိုဝ်ႈ။ ႁေႃသဝ်းမၢင်တီႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသပ်းလႅင်းၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈလႆႈ မၢင်တီႈဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈမီး ၼႆႉၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉ ပၢႆထၢင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇ လႆႈၵိၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်ပႃႇတီႇသေ မႃးၵဵပ်းၼႆၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးလႆႈ သပ်းလႅင်းၼႄႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းပွတ်းရယွင်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ လွင်ႈၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈတႃႇတေတၢင်ႇယွၼ်းၼႆႉ ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်ၵေႃႈမီး ဢၼ်ပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Mai Mai Shan Wee/ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်

“တၢင်းသၢႆရယွင်းႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ႇမႃးတႄႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလၢႆးၸိုဝ်ႈၼႆႉ တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းၵၼ်၊ မၢင်ၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵူဝ်ၵူၼ်းမႃးၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသေလွင်ႈလွင်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၼႆၵေႃႈမီး။ ၸိူဝ်းႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆလၢႆးၸိုဝ်ႈ ၵေႃႈမီး ယွၼ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇတႆးႁဝ်းပႆႇႁူမ်ႈၵၼ် ၽႂ်လၢတ်ႈၵေႃႈၽႂ်ၸႂ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉတေလိူၵ်ႈတၢင်းလႂ် ပေႃးမီးပႃႇတီႇသွင်ဢၼ် မႃးၶေႉၶႅင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းတိုၼ်းသုမ်းပိူၼ်ႈ လႆႈငိၼ်းၸိူင်ႉၼႆမႃးၵေႃႈမီး” ၼၢင်းထူၺ်းဢိင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပွတ်းရယွင်းတႄႉ မီးၵူၼ်းပွင်ႇၸႂ်သေ မႃးပၼ်ဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆၵေႃႈမီး ၼိုင်ႈတီႈလႂ် 5-6 ၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် ရေႃးၵႃႇၼႆႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵပ်းလႆႈဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 150 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၸမ်ဝႆႉလႄႈ တွၼ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈသပ်းလႅင်းပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်-ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈ/ မိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈ ရယွင်းတႄႉ တေဢၢၼ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ပေႃးဝၼ်းတီႈ 5/8/2020 ၸင်ႇတေၵႂႃႇယိုၼ်ႈတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ