ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵျွၵ်ႉမႄး
Photo by – ကမ်းလင့်လက်များ လူမှုကူညီရေးအသင်း အောင်ဓမ္မာရုံ နောင်ပိန်/ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်း ၸွႆႈၵၼ် ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း ဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၶိတ်ႉမွင်ႇ ဢႃယု 59 ပီ ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်မိတ်ႈ ဢၼ်ပႃးၸပ်းတူဝ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တွႆႇတူၺ်းသေ တႅၵ်ႇသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး လႆႈလူႉတၢႆထင်ၵမ်းလဵဝ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၼေႇဢွင်ႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ (ကမ်းလင့်လက်များ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈသူၼ်သေ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် သမ်ႉယိပ်းၶိုၼ်ႈမႃး ဢဝ်မိတ်ႈတွႆႇတူၺ်း၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်း ၸၢႆး လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ်၊ တီႈၸွမ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ မီးႁွႆးတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ် ဢၼ်ယူႇၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇပေႃးႁူႉလွင်ႈမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်မႃး လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ၸၢႆးၼေႇဢွင်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ထိူၼ်ႇဝႆႉ၊ ၸဝ်ႈ သူၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈသေ ၶၢႆႉၵႂႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈတီႈၼၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ဢူးၶိတ်ႉမွင်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈတေႃႉသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၼွင်ပိင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလၢႆလၢႆၸုမ်း၊ လိူဝ်သေ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မီးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းတႆး RCSS လႄႈ SSPP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ