တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ-19 ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇ လုသုမ်းၼမ်

0
235

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE