တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

0
249

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE