ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁုပ်ႈထွၼ်ၶိုၼ်းတႃႇတေႁဵတ်းတီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈလိၼ်သုင်လိၼ်ၵွင်း ဢၼ်ဢၢင်ႈယႃႉပႃႇမႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆး

0
231

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE