ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈယႃႉပႃႇထိူၼ်ႇ

0
208

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE