ၵူၼ်းမိူင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇတုၵ်းယွၼ်းလၢၼ်ႇဢွင်ႇသပျေႇၼၼ်ႉ ၶၢႆႉၵႂႃႇတင်ႈပၼ်ၼွၵ်ႈဝဵင်း

0
251

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE