ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယု ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
233

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE