ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢုပ်းႁၢင်ႈလီ ၽီမိုဝ်းလၢႆးတႆးၸဵမ်ပၢၼ်ၵွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းထုင်ႉၼၢင်းသိပ်းသွင်

0
309

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE