ယုၵ်ႉမုၼ်းလိၵ်ႈလူင် သူင်လူလင်ႇၵႃႇ တႃႇၸၼ်ႉ BA တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး

0
288

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE