ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းယၢင်း မႃးထိုင်မိူင်းတႆး ႁိမ်းသွင်ႁဵင်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမျႃႉဝတီႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 1,960 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Win Naing Soe/ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/5/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6/7/2020 ၽွင်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈမႃးတၢင်းပွတ်းမျႃႉဝတီႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 1,966 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 1,966 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,663 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 1,663 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈတွပ်ႇ ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,497 ၵေႃႉ၊ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 166 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉၶေႃႈတွပ်ႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵူၼ်း 1,966 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႆႇလႆႈသူင်ႇၵူတ်းထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၵိုတ်းထႅင်ႈယူႇ 303 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈသေ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ယူတ်းယႃတူဝ် တင်းမူတ်းမီး 462 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး 282 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 180 ၵေႃႉ။ ဢၼ်လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ မီး 130 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ 314 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 10 ၵေႃႉ၊ တႃႇ 9 ၵေႃႉ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ ယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 316 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 65 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 245 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ