Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃး ပေႃႉထုပ်ႉၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ

Must read

လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းတေသူင်ႇႁူင်းယႃ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 5/7/2020 လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃယု 60 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းထဵတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢႆၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးၵူး ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ “ၼမ်ႉၶူင်း” ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီးတႄႉ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းတီႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ လုင်းမွင်ႇ ပွၵ်ႈမိူဝ်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉတီႈႁိူၼ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလူမ်းမဝ်းယူႇ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ႁႂ်ႈဢဝ်မိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်း(ပေႃႉထၢတ်ႈမၢၼ်ႇ) တူၺ်း တေလီယူဝ်ႉၼႆၵၼ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ၼၼ်ႉ လုင်းမွင်ႇ ဢႃယု 60 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး ၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးတၢႆလိုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးၵူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈမေႃယႃၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ လုင်းမွင်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼွၵ်ႈတူဝ်တႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေသၢင်ႈတၢင်းၼႂ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ၊ လွင်ႈဢၼ်လုင်းသူႉ တင်း လုင်းမွင်ႇ သွင်ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ လႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်တႄႉ မၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လိူဝ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈမိူဝ်းၸွႆႈတူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပိူင်ပဵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/6/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းၸၢႆးသူႉ ဢႃယု 56 ပီလႄႈ ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢႆးသႂ်။

လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ၊ ပေႃႉထုပ်ႉၸဵတ်ႈထၢမ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ တၢင်ႇထိုင်တီႈလုမ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈ 4 ၵေႃႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ သူင်ႇထိုင်တီႈၶွမ်ႊမတီႊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/7/2020 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4/7/2020 ၼႆႉ ၶဝ်ၵေႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးပၼ်ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်တေသိုပ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်သေ တေလူင်းမႃးထတ်းပၼ်ယူႇ ၶဝ်လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆႉမႃးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 5 တပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်း တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈ တဝ်ထိူၼ်ႇ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်၊ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသင် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉလႄႈ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈၸွမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း