ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းလၢဝ်းပွၵ်ႈမႃး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Photo by – Ministry of Health and Sports, Myanmar/ သၢႆမၢႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

ဝၼ်းတီႈ 4/7/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 311 ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ၊ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းလၢဝ်းသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈႁိူဝ်း ဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/6/2020 ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လႅၼ်လိၼ် တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈၼၼ်။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး မိူဝ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိတၢင်းတႃႈၵုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 311 ၊ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ၸႄႈဝဵင်းတၢႆႉၵျီး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းလၢဝ်းသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းပၼ်ရူတ်ႉၵႃးသေ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းဢွင်ႈတီႈယူႇၽႂ်မၼ်း မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉလႄႈ ဝဵင်းလႂ်ဝဵင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမိူဝ်းၵုမ်းတူဝ် Quarantine ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 311 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 4 ၵေႃႉ။ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၼမ်ႉလၢႆး ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်းယဝ်ႉသေ၊ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2020 ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈတွပ်ႇ ဝႃႈ ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေၵေႃႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းလၢဝ်းၵေႃႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သိတ်းယႃႈၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ် ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 311 ယၢမ်ႈယူႇသဝ်းမႃး ၼႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNA ၵေႃႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းလၢဝ်းသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/6/2020 ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်း ပွတ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း တင်းမူတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 180 ပၢႆ ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ တၢင်းမိူင်းထႆး တီႈမႄႈသၢႆ ၵေႃႈတေသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးထႅင်ႈ။ လၢႆၵေႃႉၼႆတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ တေသူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႇၼႆႉ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး မွၵ်ႈ 85000 ယဝ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 316 ၵေႃႉယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE