ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12/8/2020

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇတေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12 ထိုင် 14 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်

တေႃႇၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ရၶႅင်ႇ ALP လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸတ်းပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း။ ၵူၼ်းတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် ၵုမ်ၵေႃႈ တေလူတ်းလူင်းလိူဝ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ။ တေလူတ်းတင်းၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သၢမ်ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈၵူၺ်း၊ ဝၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈယၢမ်ႈၸတ်း 5 ဝၼ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် တေႁဵတ်း 3 ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ဢၼ်တေၸတ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထိ 4 တွၼ်ႈတႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ပီ 2018။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းဝႃႉ ၸုမ်းၶၢင် ဢိၵ်ႇ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 7 ၸုမ်းၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ၼႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်း NCA တႄႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း 6 လိူၼ် 1 ပွၵ်ႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၵႆႉၵႆႉလႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း  မီးဝႆႉ 10 ၸုမ်း။ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ယူႇသေတႃႉ ပၢင်တိုၵ်းယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

ဢိင်ၶၢဝ်ႇ – BBC

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE