ပွၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ !

Photo by – မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ)

ၼိုင်ႈပီမီး 3 လိူၼ်၊ ၼႂ်း 3 လိူၼ်မီး 12 ဝၼ်း၊ 12 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢဝ်သိလ်တိုဝ်းထမ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉထႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်းတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈ၊ ၶိူဝ်းလႂ်ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆႉပဵၼ်ယၢမ်းဢဝ်သိလ်တိုဝ်းထမ်း ဢၼ်ၾိင်ႈထုင်းဢီးႁႂ်ႈႁဝ်း ႁဵတ်း ၸွမ်း။ ၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်း ၸွမ်းတေလႆႈထုၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ၾိင်ႈထုင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၸိူင်ႉၼႆ။

ၼိုင်ႈပီ 12 ဝၼ်းၵွႆးၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းဢၢင်ႈဝႃႈဢမ်ႇတၼ်းၼႆသေ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းႁႂ်ႈမၼ်းၽဵၼ်ႈတင်း 12 ဝၼ်းလႆႈ။ ၵွႆးၵႃႈ ၼႂ်း 12 ဝၼ်း၊ ၸွမ်းလႆႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵေႃႈ လီယုၵ်ႉယွင်ႈဝႃႈ – ဢမ်ႇလိုမ်းၾိင်ႈထုင်းၵဝ်ႇ ၼႆယူႇ။ ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃးယၢမ်း ဢဝ်သိလ်တိုဝ်းထမ်းၼွၵ်ႈဝႃႇသႃ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၾိင်ႈထုင်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃသၢမ်လိူၼ်ၼႆႉ။

ၵၢၼ်ၾိုၵ်းၸႂ်လႄႈၽွၼ်ႉတူဝ်ႁႂ်ႈယူႇၼႂ်းသိလ်ထမ်းလႆႈၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈ။ ၸႂ်တေၽူင်ႉ၊ တူဝ်တေမူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈမီးသ တိၼႂ်းၸႂ်တင်းဝၼ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ၊ ယၵ်ႉတူၺ်းၸႂ်ႁူႉသိုၵ်း(ၸႂ်ဝေႇတၼႃႇ) ႁႂ်ႈၵူၼ်ႉမူၺ်ႈႁၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းလႆႈ ယၢပ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ၵွပ်ႈယူႇဝႆႉတီႈလဵဝ်တင်းဝၼ်း။

ၸိူဝ်းၵႂႃႇၼွၼ်းဢဝ်ၸိုဝ်ႈၵွႆးသေ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၼွၵ်ႈတြႃးၼၼ်ႉၼၼ်ႉၼႆႉၼႆႉယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃးၼႂ်းၵူၼ်းဢဝ် သိလ်တိုဝ်းထမ်းၸိူင်ႉဝႃႈ မႃးၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်မႃးၾိုၵ်းပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ (ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇ) ၵွႆး၊ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ ၵၼ်တင်းသိလ် ထမ်း။

လၢႆးဢဝ်သိလ်တိုဝ်းထမ်းၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းၼႂ်းဝႃႇသႃ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ –
1) ဢဝ်သိလ်၊ ဝႆႈၽြႃးၸဝ်ႈ၊ တူၵ်းမၢၵ်ႇ၊ ၼင်ႈသမထ၊ ဝူၼ်ႉၼိုၵ်ႉသိလ်ထမ်း၊ ဢမ်ႇဢုပ်ႇလွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇတင်း သိလ်ထမ်း။

2) ထွမ်ႇထမ်ႇမတြႃး၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းထၢမ်တွပ်ႇလွင်ႈသိလ်ထမ်းၵၼ်မိူဝ်ႈယၢမ်းတၼ်း(ႁူႉၵႃႈႁိုဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်ၵႃႈၼၼ်ႉ)။

3) ၼင်ႈဝိပသ်ႇသၼႃႇ- ၸွမ်းတူၺ်းၸႂ်၊ တီႉၸႂ်ႁႂ်ႈယူႇတီႈလဵဝ်၊ ယၵ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵူၼ်ႉမူၺ်ႈ(ဝေႇတၼႃႇ) တီႈတူဝ် ႁဝ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၵူၼ်ႉမူၺ်ႈဝွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇႁင်းမၼ်း။

ၼႆႉပဵၼ် ၶၼိၵၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ(ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း)၊ ၼႆႉပဵၼ်လၢႆး ၼွၼ်းၸွင်းဢဝ်သိလ်တိုဝ်းထမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ။

ၾိင်ႈၼွၼ်းၵျွင်း/ ဝတ်ႉ ဢဝ်သိလ်တိုဝ်းထမ်းတင်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်။ လူဝ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၽႂ်မၼ်း၊ ဢမ်ႇဢဝ်မႃးၶူၼ်းလေႃး ၵၼ်။

ၾိင်ႈၼွၼ်းၵျွင်း/ ဝတ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၾိုၵ်းၸႂ်၊ ၽွၼ်ႉတူဝ်လႄႈလပ်ႉၺၢၼ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈဢႃယု/ ဢသၢၵ်ႈ ၼွၼ်းလႆႈ ၵူႈသႅၼ်းတင်ႈဢႃယု 7 ၶူပ်ႇထိုင် ဢႃယု 80 ပီ ၸိူင်ႉၼႆ။

ပိူင်လူင်မၼ်း – ၶတ်းၸႂ်ဝဵၼ်ႉ ဝႄႈၵၢၼ်မိူၵ်ႈ၊ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁွမ်ၵၢၼ်လီလႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၾိုၵ်းႁႂ်ႈမီးၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းမီးသၸ်ႉၸ ယူႇတႃႇသေႇ ၵႃႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵင်းပေႃးယဝ်ႉပုၼ်ႈတႃႈၵူၼ်းႁဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။

မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ)
ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ 05/07/2020

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE