ၽူႈတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢဝ်လွင်ႈသိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢႆၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်လွင်ႈသိုၵ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢိၵ်ႇသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

Photo by – Sai Ku/ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် တင်း ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/7/2020 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တီႈဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵီး လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ် တင်းမူတ်း 3 လင်၊ ယႃႉၵၢၵ်ႇသေႃးသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်။ ၼႂ်းႁိူၼ်း 3 လင်ၼၼ်ႉ တႃႇႁိူၼ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ၺႃးဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ တေမႅၼ်ႈငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး မၼ်းၶႃႈ။ တႃႇထႅင်ႈ 2 လင်ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇ ၶႅပ်းသႅင်လႅတ်ႇလႄႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်း ဢၼ်လီမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈငိုၼ်းၶမ်းႁၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Ku/ ၶွပ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်တူၵ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး တင်းၼမ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တေယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 ထတ်း/ ပေႇၼႆႉ။ လွင်ႈမၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းတိူဝ်ႉ ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း- ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်သမ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင် တိူဝ်ႉၸွမ်းၽႃ၊ ၸွမ်းလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁၼ်မႃးတႄႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေထႅင်ႈတိူဝ်ႉၵေႃႈတေမီးယူႇ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 3 လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉၸႂ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၽႅဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ယဝ်ႉ။ လႅပ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေၽဵဝ်ႈယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႈၵွင်ႈ တူၵ်းၸွမ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈ၊ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ်။ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈ ပဵၼ်သွင်ဝၢၼ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ်လႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Sai Ku/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵျွၵ်ႉမႄး တင်း 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် တီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈ လုမ်း NRPC ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ။

“ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 4 ၵေႃႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တၢင်ႇလိၵ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ၶေႃႈတွပ်ႇတႄႉပႆႇလႆႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတင်ႈၸႂ် သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇသေ ၽႃႇၺႃးတင်း သိုၵ်းတႆး RCSS သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25-28/6/2020 ၼၼ်ႉမႃး၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ။ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်၊ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၺ်၊ ဝၢၼ်ႈယေႇသၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၾၢႆ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE