ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၽဝ်ပႅတ်ႈၼႂ်းပီၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပီၵၢႆ 3 ပုၼ်ႈ

1308

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽဝ်ပႅတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈပီ 2019 မွၵ်ႈ 3 ပုၼ်ႈ။

Photo by – Khun Yar Zar/ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ၊ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းတီႉလႆႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း 4 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ တီႈပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 2,401 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 515 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ။ ယႃႈမႃႉ 51 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ၊ ယႃႈဢႆႊသ် ICE 7,626 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၵတ်ႉတမိၼ်း 870 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်ႇပိူင်ထႅင်ႈ 19 သႅၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈထၢတ်ႈတႃႇႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် 30 သႅၼ်း ႁူမ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်းမႅၼ်ႈ 337.38 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ (မႅၼ်ႈငိုၼ်း USA 232 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊပၢႆ) ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝၢင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆႈၽဝ်ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 146 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 291 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈမႃႉ 193 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ၊ ယႃႈဢႆႊသ် ICE 501 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၵတ်ႉတမိၼ်း 2,202 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ႁူမ်ႈပႃး ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်ႇပိူင်ထႅင်ႈ 14 သႅၼ်း၊ ႁူမ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း 608.946 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ (မႅၼ်ႈငိုၼ်း USA 420 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃႈၶၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ (26/6/2020)ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈတူၼ်ႈတီးတင်း လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈယူႇ 946.328 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး၊ မႅၼ်ႈငိုၼ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ USA 652 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ၼၼ်ႉ လႆႈတီႉၺွပ်း ၶိူင်ႈႁုင်တူမ်ႈတတ်ႉတူႉ 47 သႅၼ်း၊ ၶိူင်ႈတူမ်ႈႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ထႅင်ႈ 50 ဢၼ် တီႈလွႆၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ၊ မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း3.379 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ (ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 2.3 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ) ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Khun Yar Zar/ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ၼႆႉ

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တၢင်းတႃႈၵုင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 46 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 23 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယႃႈမႃႉမွၵ်ႈ 47 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ၊ ဢႆႊသ် ICE 2,982 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽွင် (ဘိန်းစားမှုန့်) မွၵ်ႈ3,042 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ၵတ်ႉတမိၼ်း 515 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ႁူမ်ႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်ႇပိူင်ထႅင်ႈ 26 သႅၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈတတ်ႉတု 2 သႅၼ်း ႁူမ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း 208.87 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ (ငိုၼ်း USA 44 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊပၢႆ) ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇသမ်ႉ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 539 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 262 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ယႃႈမႃႉ 16 လၢၼ်ႉပၢႆ၊ ဢႆႊသ် ICE 20 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ၵတ်ႉတမိၼ်း 35 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ၊ ႁူမ်ႈပႃး ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်ႇပိူင် 26 သႅၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈတတ်ႉတု 17 သႅၼ်း ႁူမ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈတင်းမူတ်း 59.13 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ (ငိုၼ်း USA 40 လၢၼ်ႉၻေႃႇလိူဝ်ႊပၢႆ) ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ ၽဝ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၸႃမႃးယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တီႇၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ၼေၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးယင်းပႆႇ ယဵၼ်ႁၢႆသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းတိုၵ်ႉတီႉလႆႈၼမ်သေ ၽဝ်ၼမ်လိူဝ်ပီၵၢႆထႅင်ႈယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ယူႇၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ၸႂ်ယဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ႁဵတ်းသင်လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ယင်းတိုၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ယူႇလႃႇၼႆၸိုင် – ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပဵၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းတီႈ သွင် တီႈသၢမ်ၶဝ်ၵူၺ်း။ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်သုတ်းၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ပေႃးဝႃႈလွင်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပႆႇၸႂ်ႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ၶဝ်ထိၼိုင်ႈၼႆ တႃႇယႃႈမဝ်းၵမ်တေမူၺ်ႉႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၊ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ ႁဝ်းၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းသေၽဵဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈ။ ႁဝ်းတၵ်းလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း သေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉ တေထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်းမီး 4 တီႈ တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ တူၼ်ႈတီး၊ လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈႁူမ်ႈပႃး တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ 1217.712 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ (ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 839 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊ) ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇ 3 တီႈ တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈ တူၼ်ႈတီး။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လႆႈၽဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ မႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းတင်းမူတ်း 451.746 ၿီႊလီႊယၼ်ႊ (ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 301 လၢၼ်ႉၻေႃႊလိူဝ်ႊပၢႆ)၊ တေလႆႈဝႃႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးပီ 2019 ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈယင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ(ယႄး)၊ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၽဝ်ပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပီ 2020 ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပီ 2019 မွၵ်ႈ 3 ပုၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင် RCSS ၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႉမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူၼ်ၵၼ်။

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းပီ 2019 – 2020 ၼႆႉ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 47.117 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 30.13 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ယႃႈမ 682,461 မဵတ်ႉလႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 293 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈမူၼ်ႉမႄးတၢင်းယၢမ်ႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼၢင်းယိင်း တင်းမူတ်း 1,929 ၵေႃႉ၊ ဢိၵ်ႇ လႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွၵ်းလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS မီး 469 ပွၵ်ႈ၊ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸၢႆးယိင်း တင်းမူတ်း 256,363 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။ ယႃႈတႄႉ ၽဝ်ၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈတီႈလႂ် ၽဝ်တီႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉတႄႉ တီႉလႆႈပႃးယႃႈဢႆႊသ် ICE ပီၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပႃး” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ မွပ်ႈပၼ်ၵႂႃႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမီး၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းလႆႈမွပ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႈမႃႉ 78,149 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 10.61 ၵီႊလူဝ်ႊ၊ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် 9 ၵေႃႉလႄႈ ရူတ်ႉၵႃး(ၵဵင်) 1 လမ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း၊ ၾူၼ်း 1 လုၵ်ႈလႄႈ ငိုၼ်း 170,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼမ်လႄႈ ဢၼ်တီႉလႆႈၼမ်တီႈသုတ်း ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႇငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လိူင်ႇၽႄႈယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵဵမ်ႊသ်ဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵဵမ်ႊသ်ဢၼ်ၼႆႉ လွၵ်ႇတႃၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၵမ်ႇၽႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၸႂ်ႉၵဵမ်ႊသ်ဢၼ်ၼႆႉသေ ဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းတေႃႇလွင်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်၊ ဢဝ်ပိၼ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉပၢႆးႁၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉၸႂ်ႉယူႇႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းမူတ်းတႄႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇထိုင်မွၵ်ႈၵႃႈၼႆႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်ပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်မီးဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းလႆႈၵူႈတီႈလႄႈ ၶဝ်ႁူႉမူတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈႁႂ်ႈမူတ်းလႃႇ။ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ် ၵဵမ်ႊသ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇလဵၼ်ႈတေႃႇသၢႆတႃ တင်းၵမ်ႇၽႃႇ၊ လူဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈ ၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းဝႃႈၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ၶိူဝ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၺႃးၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းလူႉသုမ်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတင်းႁူႉၶိုတ်းပဵင်းပိူၼ်ႈ- ၸၢႆးႁေႃသႅင် ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်းၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၼမ်၊ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈၼမ်၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵေႃႈၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းၵႆႉပဵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ပႆႇၼိမ်တဵင်ႈငမ်းယဵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ