ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ လၢၼ်ႉၶူဝ်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ လၢၼ်ႉၶူဝ်းတႆး တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်။

Photo by – Eagel White/ ႁူင်းၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်း တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020

ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:45 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသွတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ ပဵၼ်တီႈႁူင်းယဵပ်ႉ သိူဝ်ႈၽႃႈၶႃႈ၊ ၸဝ်ႈၶွင်ပဵၼ်တႆး ပဵၼ်လၢၼ်ႉၶူဝ်းတႆး ငူၺ်ႇသၢၼ်ႇဢိင်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသွတ်ႉသေမႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Eagel White/ ႁူင်းၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်း တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020

ပိူင်ပဵၼ်ၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇလႄႈ ႁူမ်ႈပႃး ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၶႄၾႆး ၸွႆႈၵၼ်ၶႄႁူတ်းၾႆးသေ ၸင်ႇတေမွတ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းယဵပ်ႉၽႃႈ/ယဵပ်ႉၶူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၼ်ႉလဵဝ် မႆႈပႃးၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈလၢႆလၢႆဢၼ်လူႉၵွႆတင်းၼမ်၊ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Eagel White/ ႁူင်းၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်း တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇလိူင်ႈလၢဝ်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE