ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ တေလုမ်းလႃးၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ ၶိုင်ပဵၼ်တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမႂ်ႇ

0

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ လၢႆးၶႃႈတႃႇၵႂႃႇလုမ်းလႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ။

ဝၼ်းတီႈ 01/02/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ ဢၼ်မီးၼွၵ်ႈဝဵင်း တႃႇလုမ်းလႃးၸတ်းပွင် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ။

ၸၢႆးယွတ်ႈၽိူဝ်ၼုမ်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းၼမ်ႉၼွင်ၼႆႉ မီးမႆႉၶူင်ႈ ၶၢင်ႈပေႃးၶၢဝ်းမႆႈသမ်ႉႁႅင်ႈ ပေႃးၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉသမ်ႉၶိုၼ်းၶဵဝ် ႁၢင်ႈလီတႄႉတႄႉ ႁႃတူၺ်းလႆႈယၢပ်ႇၵွပ်ႈ ၼၼ်လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈႁၢင်ႈလီၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ၶွင်ၵူၼ်းၼမ် ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် မႃးလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းသေ ၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃးႁၵ်ႉသႃၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းပူႇႁဵင်ဝၢၼ်ႈလုၵ်း ၊ ပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈ ႁၢႆးသႅင် ၊ သင်ၶၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈတေဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈ လုမ်းလႃးၵႂႃႇ ။

ၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 8 လၵ်း၊ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးသႅင် ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo: Lai Kha Youth

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here