မိူင်းထႆး သူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ ႁိမ်းသွင်ပၢၵ်ႇ

ၾင်ႇမိူင်းထႆး သူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ႁူမ်ႈ 180 ပၢႆ ပၼ်တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

Photo by – Sai Noom Twe Tachileik/ ႁႅင်ၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆ လႆႈသူင်ႇတူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း 164 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈထႅင်ႈ 23 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 187 ၵေႃႉ မွပ်ႈပၼ် တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုတ်းမၢႆ 2 လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်သူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈႁပ်ႉဢဝ်သေ ၵႂႃႇၶတ်းလိူၵ်ႈတီႈၵႂၢင်းမၢၵ်ႇၼင်သေ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႂ်၊ ၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း တီႈၽႂ်မၼ်းၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Noom Twe Tachileik/ ႁႅင်ၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တင်းမူတ်း 187 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 164 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းရူတ်ႉၵႃး ႁဵတ်းလိၵ်ႈဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းဢွၵ်ႇတၢင်းပၼ်သေ ပွၵ်ႈၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်း၊ ႁႂ်ႈမိူဝ်းၵုမ်းတူဝ် ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း ယေးၽႂ်မၼ်း Home Quarantine ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 23 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈသိုပ်ႇၵုမ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉတီႈႁူမ်ႈယဵၼ်မူဝ်းၵူၵ်ႉ ဝိပသ်ႉသၼႃႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ ပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Sai Noom Twe Tachileik/ ႁႅင်ၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းပွၵ်ႈၶဝ်းမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈဝႆႉ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Noom Twe Tachileik/ ႁႅင်ၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ လႆႈသူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး 104 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 9 ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး 64 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 5 ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး 70 ၵေႃႉလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 2 သမ်ႉ 92 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE