ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး

0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး ။

ဝၼ်းတီႈ 29/01/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၾၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢႆးသေလႆႈႁူႉဝႃႈတေမီးၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈ မႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢဝ်း မႄႈသုၼ် ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Chiangmai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးပၺ်ၺႃ မူးလိင်ႇ ဢႃယု 40 ပီ ပဵၼ်တႆးယူႇဢိူင်ႇမႄႈငွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁႄႉၵိုတ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ယႃႈမႃႉၼႂ်းထူင် 40,000 မဵတ်ႉ ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈ တီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ – လႆႈဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးတီႈ ၵူၼ်းယူႇပွတ်းၼိူဝ်လွႆ ဢိူင်ႇမႄႈၶႃႊ မိူင်းၾၢင် ဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် မၼ်းၸၢႆးဝႆႉသေ တေသိုပ်ႇၸွမ်းႁႃၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈထႅင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

Photo: Chaing Mai News

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here