ႁူင်းသဝ်းလႅင်းမႅတ်ႈတႃႇ ပဵၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇပိုင်ႈဢိင်ႁဵၼ်းပၺ်ၺႃ

0
321

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ