ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆးတင်းသွင်ပႃႇတီႇ တေၶဝ်ႈၶႄႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ

0
317

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ