ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU မၵ်ႈမၢႆ ဝၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 56 ၵေႃႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

0
129

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE