ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ တီႈမိူင်းထႆးၵဵင်းမႆႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း တၢင်းမိုၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆးပလၢတ်ႈလူမ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo by – Chiang Mai News/ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လူမ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး

ဝၼ်းတီႈ 17/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်း (Chiang Mai News) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မီးႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၵဝီႉ (ၸၢႆးၵေႃးဝီႉ) ၶိူဝ်းႁိူၼ်း လုင်းၼၼ်ႇတ ဢႃယု 29 ပီ၊ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပလၢတ်ႈလူမ်ႉ သဵၼ်ပုင်ႈသႂ်ႇၵႃး ဢၼ်မီးတၢင်းၼႃႈမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈတၢင်းၶဝ်ႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ (လိုဝ်ႈသဝ်း) တီႈမူႇဝၢၼ်ႈသၼ်တူၼ်ႈမူင်ႈတႂ်ႈ ဢိူင်ႇသၼ်ပူးလူၺ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ“ မၼ်းၸၢႆးႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇမႃး တီႈမူႇဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈပဝ်း တေၶဝ်ႈမႃးတီႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မူႇဝၢၼ်ႈသၼ်တူၼ်ႈမူင်ႈတႂ်ႈ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး တေထိုင်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵိူတ်ႇၽေး ပလၢတ်ႈလူမ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶၢမ်ႈၵႃးတၢင်းၼႃႈမႃးလမ်းၼိုင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းမိုၼ်ႈလႄႈ ဢဝ်ပၢတ်ႈလူမ်ႉၵႂႃႇ သဵၼ်ဝူပုင်ႈသႂ်ႇၵႃးလမ်းတၢင်းၼႃႈလႄႈ လႆႈလူႉတၢႆတီႈၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းႁွမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ ဝႆႉသတိၵၼ်ၽွင်ႈ။ ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈထူပ်းမႃးယဝ်ႉ၊ ၵၢမ်ႇလီလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်သင်။ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႆႉတူၺ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈၼႄဝႆႉ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ လွင်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူတူၺ်း ၵၼ်ၶႃႈ။ တၢင်းၼႃႈႁဝ်းတေမီးသင် တေလႆႈႁေႃႈဝႆး ႁေႃႈထိူင်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉရူတ်ႉတၢင်းၼႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၵိုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁူႉၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵေႃးဝီႉ လုင်းၼၼ်ႇတ ဢႃယု 29 ပီၼႆႉ ၼႂ်းဝတ်းမၼ်းၸၢႆး တႅမ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ယူႇမူႇ 5 ဢိူင်ႇသၼ်ပႃႇယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE