မေႃမိုဝ်းႁဵတ်းၵုပ်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽွင်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19

0
191

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE