ၸဝ်ႈသူၼ်မိူင်းၼၢႆးႁိမ်းၸမ် 40 ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယွၼ်ႉၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းသိမ်း တီႈလိၼ်

0
167

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE