တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမူတ်းသႂ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆးမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

0
228

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE