ႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊလၢႆႊ

0
183

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE